Notársky úrad

Mgr. Jana Borovičková
Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava 2

Činnosť

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Notár vykonáva v zmysle Notárskeho poriadku najmä :

a.spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (§ 46 až 54),
b.osvedčovanie právne významných skutočností (§ 56 až 64),
c.konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len „úschov“) (§ 65 až 68),
d.konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73k),
e.činnosť osvedčujúcej osoby.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti notár môže fyzickým osobám a právnickým osobám:

a.poskytovať právne rady,
b.spisovať iné listiny,
c.vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
d.poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Vyhláška

Odmenu notára za jeho činnosť upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z.  o odmenách a náhradách notárov nasledovne:

Sadzobník

Odmena a náhrada hotových výdavkov pre Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky je upravená nasledovne:
.

Kontakt

NOTÁRSKY ÚRAD
Mgr. Jana Borovičková
Trenčianska 53/B
821 09 Bratislava  2

Tel. č.:
+421 2 20901235
+421 2 20901236
+421 2 20901237
+421 2 20901238 (fax)

E-mail:
jana.borovickova@notar.sk

Úradné hodiny

Pondelok:8:00 – 16:00
Utorok:8:00 – 16:00
Streda:8:00 – 16:00
Štvrtok:8:00 – 16:00
Piatok:8:00 – 16:00

Možnosť parkovania

Možnosť platby kartou.

Notársky úrad

Mgr. Jana Borovičková
Trenčianska 53/B
821 09 Bratislava 2
Oznámenie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Notársky úrad  je otvorený, pričom úradné hodiny pre verejnosť si, prosíme, overte telefonicky na tel. č. 20901235, resp. e-mailom jana.borovickova@notar.sk.

Za porozumenie ďakujeme.