Notársky úrad

Mgr. Jana Borovičková
Košická 52, 821 08 Bratislava – Ružinov

Činnosť

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti.

Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Notár vykonáva v zmysle Notárskeho poriadku najmä :

a.spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (§ 46 až 54),
b.osvedčovanie právne významných skutočností (§ 56 až 64),
c.konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len „úschov“) (§ 65 až 68),
d.konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73k),
e.činnosť osvedčujúcej osoby.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti notár môže fyzickým osobám a právnickým osobám:

a.poskytovať právne rady,
b.spisovať iné listiny,
c.vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
d.poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Kontakt

NOTÁRSKY ÚRAD
Mgr. Jana Borovičková
Košická 52
821 08 Bratislava – Ružinov

Úradné hodiny

Pondelok:8:00 – 15:00
Utorok:8:00 – 15:00
Streda:8:00 – 15:00
Štvrtok:8:00 – 15:00
Piatok:8:00 – 15:00

Možnosť platby kartou

Bezbariérový prístup

Notársky úrad

Mgr. Jana Borovičková
Košická 52
821 08 Bratislava – Ružinov